REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Kiinteistö Oy Turun Monitoimihallin (aputoiminimi: Turku-Areenat) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 6.10.2022

1. Rekisterinpitäjä

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli Artukaistentie 8, 20210 Turku www.turku-areenat.fi

Yhteyshenkilö: Kalle Järvinen, kalle.jarvinen(at)turku-areenat.fi

2. Rekisterin nimi

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihallin asiakas-, markkinointi- ja sidosryhmärekisteri.

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimus, rekisteröidyn antama suostumus tai rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn asiakassuhteeseen tai potentiaaliseen asiakkuuteen liittyvä oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella asiakkuuden, yhteydenottojen, tiedustelujen, markkinoinnin ja mainonnan, opastuksen tai informoimiseen liittyvien toimenpiteiden mahdollistamiseksi. Lisäksi henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkuuteen liittyvien maksujen tai korvausten suorittaminen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon, mutta niitä voidaan käyttää mainonnan kohdentamiseen. Lyhyesti tiivistettynä: käytämme tietoja helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen, asiakaskokemuksen, tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen.

Markkinointi ja tiedottaminen tapahtuu asiakasrekisterissä oleviin henkilötietoihin tai markkinointilistaan, johon henkilö on itse liittynyt.

4. Rekisterin tietosisältö

  • Tunnistamistiedot, kuten asiakkaan ja yrityksen nimi
  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Maksutiedot ja muut laskutustiedot
  • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
  • Ostohistoria mm. tilatut tuotteet ja palvelut sekä niiden hintatiedot
  • Sivuston (www.turku-areenat.fi ja www.rajupajaareena.fi) keräämä analytiikka kävijöistä (Google Analytics).

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin tietosuojaselosteessa mainittu käsittelyn peruste on voimassa ja kohtuullisen ajan sen jälkeen ottaen huomioon velvoittava lainsäädäntö, kuten kirjanpitolainsäädäntö. Tietoja käsitellään vähintään sen ajan kuin asiakassuhde, potentiaalinen asiakassuhde tai muu vastaava suhde on voimassa.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse (sähköpostit, keskustelut, www-lomakkeet, viestit, sopimukset, asiakastapaamiset tai muut tilanteet, joissa asiakas tai potentiaalinen asiakas luovuttaa tietojaan).

Lisäksi lisätietoja voidaan saada yhteistyökumppaneilta, sidosryhmiltä, käyttäjän kotisivuilta, yritystietopalveluista tai sosiaalisen median palveluiden kautta esimerkiksi somekilpailun osalta.

Rekisterinpitäjän kotisivuilla (www.turku-areenat.fi ja www.rajupajaareena.fi) käytetään sivuston toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä.

Sosiaalisen median evästeiden tai mainosevästeiden kautta sivujemme selausta seuraavat mm. Google ja Facebook. Näiden kautta voidaan mm. kohdentaa mainossisältöä.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan jakaa organisaation sisällä asiakassuhteen täytäntöönpanemiseksi, rekisteröidyn tekemään tiedusteluun vastaamiseksi tai markkinointia varten.

Tietoja voidaan jakaa kolmansille osapuolille, jotka tarjoavat asiakassuhteen täytäntöönpanemisen kannalta olennaisia palveluita, kuten Kupittaan Palvelu Oy:n (Rajupaja Areena) tarjoamat ravintolapalvelut aitio- tai kokoustila-asiakkaille.

Henkilötietojen käsittelijöiden kanssa tehtyihin sopimuksiin on liitetty asianmukaiset tietosuojaliitteet ja rekisterinpitäjä varmistaa, että käsittelijä suojaa henkilötiedot tietosuoja-asetusten mukaisesti.

Lähtökohtaisesti tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, vaan rekisterinpitäjä pyrkii käyttämään EU:n sisällä olevia palveluntarjoajia, mutta mikäli tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, rekisterinpitäjä varmistaa, että tietojen siirrolle on olemassa oikeusperuste ja että henkilötiedot suojataan asianmukaisin teknisin suojauksin.

Tarvittaessa tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille heidän pyynnöstään. Asiakasta informoidaan tietopyynnöistä aina, jos se on lain puitteissa sallittua.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tietoja säilytetään teknisesti suojattuna. Fyysinen pääsy tietoihin estetään kulunvalvonnan ja muiden turvatoimien avulla.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet.

Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ovat palautettavissa tarpeen tullen. Arkaluonteisten tietojen käsittelyä rajoitetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja- asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Rekisterinpitäjän oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta

Pyrimme kehittämään toimintojamme koko ajan ja tarjoamaan entistä paremman asiakaskokemuksen asiakkaillemme. Tämän vuoksi joitain toiminnallisuuksia voi tulla lisää tai olemassa olevat voivat muuttua, jolloin päivitämme tätä selostetta tarpeen mukaan. Lainsäädännön muutokset voivat myös asettaa tarpeita muuttaa tai tarkentaa selosteen osia.

Tietosuojaselosteen alussa mainitaan selosteen laatimispäivämäärä ja mahdollisen viimeisen muutoksen päivämäärä.

 

Selostepohja soveltuvin osin Harto Pönkä, Innowise